29 de set. 2013

Es poden presentar propostes per a Cronista Oficial de Tavernes

Des del dimarts 24 de setembre fins al 30 d’octubre, s’obri el termini de trenta dies per tal que els veïns que hi tinguen interés puguen presentar en el Registre General de l’Ajuntament les propostes o sol·licituds que estimen convenients per a l’atorgament del títol de cronista oficial de Tavernes de la Valldigna.
WEB-AJUNTAMENT DE TAVERNES

A proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern va acordar per unanimitat el 5 d’agost passat l’inici de l’expedient per a l’atorgament del títol de cronista oficial de Tavernes de la Valldigna. El procediment municipal apareix regulat en l’actual Reglament del Cronista Oficial aprovat per acord del Ple el dia 15 d’abril d’enguany i elevat a definitiu l’11 de juny.

El procediment d’atorgament del títol de cronista oficial està regulat en l’article 5é, que indica que una vegada iniciat l’expedient comença un termini de presentació de sol·licituds perquè tant persones físiques com jurídiques puguen presentar propostes de nomenament, adjuntant-hi una memòria justificativa dels mèrits en què es basa la proposta.

L’expedient de nomenament es remetrà a l’àrea de govern competent en matèria cultural, que convocarà el jurat, que estarà format pel president (alcalde o regidor en qui delegue), dos membres designats per la junta de govern de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, dos membres de reconegut prestigi professional de l’àmbit cultural designats per la Junta de Govern Local, el titular de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament i el secretari (el de la corporació o funcionari en qui delegue).

Abans de la resolució, i després de la conformitat de la persona proposada, el títol de cronista oficial serà concedit, discrecionalment, pel Ple de l’Ajuntament amb dictamen previ de la comissió informativa permanent ordinària competent en matèria cultural.

de tavernes.es

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada